Πραγματικό Παράδειγμα: Μεγαλύτερο το ρίσκο, μεγαλύτερο το κέρδος

Πραγματικό Παράδειγμα: Μεγαλύτερο το ρίσκο, μεγαλύτερο το κέρδος
<< Materials list

Πραγματικό Παράδειγμα: Μεγαλύτερο το ρίσκο, μεγαλύτερο το κέρδος

16. 07. 2019

Material languages:

Greek

File content types:

Activity

Target groups:

University students

Recommendes:

ENAI recommended
  • Κοινό – Στόχος: Σπουδαστές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής
  • Περίληψη: Συνέπειες της ακαδημαϊκής ανεντιμότητας που επανεμφανίζεται σε επαγγελματικό πλαίσιο.
  • Στόχος: Στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εντοπίζει εύλογα σενάρια ακαδημαϊκής ανεντιμότητας που αργότερα μετατρέπονται σε ανήθικες πρακτικές, οι οποίες αποδεικνύονται και παράνομες
  • Διάρκεια: 30 λεπτά (Μέρος Α) + 60 λεπτά (μέρος B)

Title in English: The higher the risk, the higher the profit?

  • Short description: Consequences of academic dishonesty reappearing in a professional context
  • Objective: Within the context of financial services, it identifies plausible scenarios of academic dishonesty which are later morphed into unethical practices, that turned out to be illegal, as well.

 

Add new comment:

<< Materials list